Wiadomości archiwalne


Zobacz wiadomości z roku:

2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


Po akutalne wiadomości zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.cp.org.pl, działającą od 1 września 2015 roku.

 

2015

 

 

 

 

 

Pobierz wersję elektroniczną (w formacie pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Chcę dowiedzieć się więcej...

 

Podczas pierwszego seminarium, poświęconego dobrym praktykom w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, przedstawione zostały następujące prezentacje:

 1. Technologie energooszczędne w budownictwie pasywnym na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - Patryk Białas, Euro-Centrum Katowice

 2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, poprzez zastosowanie „inteligentnych” regulatorów mocy ENWOX – przedstawiciele firm CAUTUM s.r.o (producent) - Rafał Resiński oraz Hermes-pl sp. z o.o. s.k. (dystrybutor na Polskę) - Andrzej Kalbarczyk

 3. Wyniki zastosowania regulatorów mocy w przykładowej instytucji – Dawid Burczyk, Urząd Miasta Chorzów

 4. Audyt efektywności energetycznej – metodologia i przykłady zaleceń poaudytowych – Marek Paweloszek, Schneider Electric Polska, Warszawa

Po lunchu, Osoby zaangażowane w Ruch CP w poszczególnych Firmach, w tym Pełnomocnicy ds. Czystszej Produkcji, zostali zaproszeni na seminarium pod hasłem "Innowacje społeczne - podstawy, przykłady, inspiracje", przygotowane przez Michała Jana Cichego ze Stowarzyszenia "Polski Ruch CP". Poza prelekcją na ww. temat, w ramach spotkania przedyskutowane zostały również aktualne i proponowane inicjatywy Stowarzyszenia "Polski Ruch CP", przygotowania do Polskiego Okrągłego Stołu w/s Czystszej Produkcji oraz pierwsze wrażenia z użytkowania naszego nowego systemu raportowania on-line.
Seminaria dla Pełnomocników CP i innych uczestników Ruchu CP z Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji są inicjatywą Zarządu naszego Stowarzyszenia. Mamy zamiar organizować je cyklicznie, 4 razy w roku. Dzisiejsze spotkanie było drugim z tej serii seminariów - pierwsze miało miejsce 6 maja 2014 r., również w Katowicach.
 


Patryk Białas: Technologie energooszczędne w budownictwie pasywnym na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum


Rafał Resiński, Andrzej Kalbarczyk: Poprawa efektywności energetycznej obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, poprzez zastosowanie „inteligentnych” regulatorów mocy ENWOX


Marek Paweloszek: Audyt efektywności energetycznej – metodologia i przykłady zaleceń poaudytowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie „Zmiany w gospodarce odpadami...”, 6 maja 2014, Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż z zakończenia 45. Szkoły CP:

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji przez Prezydenta Otwocka - Zbigniewa Szczepaniaka
w obecności Prezesa Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" - Krzysztofa Galei (po lewej) i kierownika 45. Szkoły CP, Sekretarza Stowarzyszenia - Krystyny Lenarczyk (po prawej)

 

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji przez Dyrektor RDOŚ w Warszawie - Aleksandrę Atłowską

 

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji przez Prezydenta Miasta Żyrardowa - Andrzeja Wilka

 

Monika Rogowiecka - Urząd Miasta Żyrardowa
Prezentacja

 

Monika Sałachewicz - Fundacja Ochrony Środowiska (po prawej)
Wręczenie dyplomu Eksperta CP, w obecności (od prawej): Krzysztofa Gelei - Prezesa Stowarzyszenia, Natalii Marczykiewicz - członka Zarządu Stowarzyszenia, Krystyny Lenarczyk - Sekretarza Stowarzyszenia/kierownika 45. Szkoły CP

 

Monika Dzięcioł - Starostwo Powiatowe w Żyrardowie (po prawej)
Wręczenie dyplomu Eksperta CP

 

Dorota Starczewska - RDOŚ Siedlce (po prawej)
Wręczenie dyplomu Eksperta CP

 

Jolanta Sygut -Żywiecka Fabryka "Famed" S.A. (po prawej)
Wręczenie dyplomu Eksperta CP

 

 

Tematyka warsztatów skupiała się na wielu aspektach Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji (ZKiP), jak: Zrównoważona Konsumpcja w czasach kryzysu, zmiany wzorców konsumpcji, cały pakiet poświęcony nowoczesnemu, zrównoważonemu (pasywemu) budownictwu w aspektach ekoprojektowania, tzw. ślad ekologiczny (ang. footprint), zrównoważone problemy z obszaru logistyki, wykorzystania materiałów, problemów z produkcją seryjną, certyfikacją i znakami ekologicznymi. Blok poświęcony energii skupiał się głównie na aspektach efektywności energetycznej (energy efficiency, energy-self efficiency), kwestiach nadmiernej konsumpcji energii przez konsumentów i procesy produkcyjne, strategiach określanych jako smart cities (inteligentne miasta), smart grids (inteligentne sieci energetyczne), smart energy technologies (inteligentne technologie energetyczne). Blok „Zasoby, surowce” to dyskusja o problemach żywnościowych w kontekście zrównoważonej konsumpcji, o bio-polimerach, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, bio-degradacji, zastosowania narzędzi oceny cyklu życia wyrobu (LCA). Omawiano również takie tematy jak: ekoprojektowanie, dematerializacja i potencjał wynikający z tego podejścia, smart products (inteligentne produkty), zmiany wzorców konsumpcji,  decupling (ekonomiczny wzrost nie powodujący zniszczenia środowiska), współpraca na poziomie regionalnym – tworzenie regionalnych łańcuchów i powiązań w kontekście ZKiP, bariery dla rozwoju i rozumienia ZKiP.
W sumie w ramach konferencji przedstawiono ponad 120 prezentacji tematycznych, artykułów oraz kilkanaście posterów informacyjno-tematycznych.

W ramach sesji "Barriers for SCP" („Bariery dla rozwoju i rozumienia Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji”), jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej  Produkcji” (jednej z dwóch polskich instytucji obecnych na konferencji), miałem okazję przedstawić metodykę i efekty działania Polskiego Programu CP,  w tym m.in. zasady działania, procedury, podejmowanie zobowiązania środowiskowe oraz uzyskane rezultaty naszego systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych CP.Tytułowy slajd prezentacji przedstawionej podczas sesji „Bariery dla rozwoju i rozumienia ZKiP"
 

Prezentacja została przyjęta z bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególnie podkreślano zalety Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP), w kontekście połączenia aspektów środowiskowych (projekty CP) oraz kwestii społecznych (odpowiedzialna przedsiębiorczość). Samo istnienie takiego Rejestru uznano za istotny wkład w kontekście promowania ZKiP.

Z uznaniem przyjęto duży dorobek całego Programu CP w Polsce, od 1996 roku – liczbę ekspertów CP, zrealizowanych projektów CP, zakładów i firm biorących udział w programie CP w Polsce. Podkreślano, że znamiennym i bardzo pozytywnym jest fakt wsparcia Polskiego Rejestru CPiOP – jako działania dobrowolnego, podejmowanego ponad wymagania prawne – przez Ministerstwo Gospodarki oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

Prezentacja systemu DZE CP stała się podstawą do dyskusji uczestniczących w sesji przedstawicieli przemysłu, różnych instytucji badawczych, uniwersytetów i organizacji pozarządowych na temat istniejących barier ograniczających wdrażanie działań z zakresu ZKiP. W ujęciu globalnym wyróżniono następujące bariery: 

Następny Okrągły Stół w sprawie ZKiP odbędzie się w roku 2013 – przygotowania do tej konferencji można śledzić na stronie: www.erscp-emsu2013.org. Organizatorem będzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Czystszej Produkcji działające przy Bogazici University Istanbul, Turcja.

Opracował:
Marek Wasilewski
Członek Zarządu Stowarzyszenia
„Polski Ruch Czystszej Produkcji”2011Już po raz VI odbyło się spotkanie instytucji i firm z terenu naszego Powiatu, które o ekologię dbają szczególnie. Powiatowy Piknik Energetyczny - największa impreza ekologiczna, ma na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu żyrardowskiego zasad funkcjonowania w oparciu o tzw. czystą produkcję oraz firm, instytucji, a także osób prywatnych, którzy te zasady stosują np. wytwarzając produkty bezpieczne dla naszego zdrowia.

W ramach VI Powiatowego Pikniku Energetycznego w Muzeum Mazowsza Zachodniego, w Parku Ditricha w Żyrardowie, odbyło się cykliczne seminarium na temat poszanowania energii p.t. „Powiat Żyrardowski ekologicznie…..!!!", organizowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie i Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Seminarium otworzył Starosta W. Szustakiewicz a gospodarzem Seminarium była Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Krystyna Lenarczyk a w programie seminarium znalazły się następujące tematy:
• Proekologiczne inwestycje w Powiecie Żyrardowskim – Starosta Wojciech Szustakiewicz
• Uwarunkowania i aspekty przyrodnicze w procesach inwestycyjnych na terenach chronionych w Powiecie Żyrardowskim – Natalia Marczykiewicz i Marcin Tylutki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
• Edukacja ekologiczna w Powiecie Żyrardowskim- Monika Sałachewicz – Fundacja Ochrony Środowiska w Żyrardowie
• Działania proekologiczne na terenie miasta Żyrardowa – Urząd Miasta Żyrardów – Monika Rogowiecka -Lasota
• Prezentacja Firmy EMKA z Żyrardowa – Dyrektor Operacyjny – Sylwester Kwiatkowski
• Czym jest Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji – Działania Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w zakresie ekologii Sygnatariusze z Powiatu Żyrardowskiego – Sekretarz Generalny SPRCP / Prezes Mazowieckiego Oddziału– Krystyna Lenarczyk
• Ekoturystyka - zagrożenia – Jerzy Kwaczyński – Przewodniczący Partnerstwa na rzecz Powiatu Żyrardowskiego – Lokalnej Organizacji
Turystycznej

Tradycją w Powiecie Żyrardowskim stało się podpisywanie podczas pikniku energetycznego Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji (MDCP) oraz Deklaracji Global Compact.

Międzynarodowa Deklaracja CP jest dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem się do rozpowszechniania i praktykowania specyficznej, prewencyjnej strategii zarządzania środowiskiem wywodzącej się z filozofii Czystszej Produkcji czyli potwierdzeniem zobowiązania się do działań z poszanowaniem środowiska
.

Program „Global Compact" podjęty z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ - Kofi Annana, zaleca firmom poparcie ,przyjęcie i stosowanie ,we wszystkich strefach ich działalności , dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zabiegania korupcji. Przestrzeganie tych reguł doprowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm, a także wesprze dążenia do osiągnięcia Zrównoważonego Rozwoju.
Korzyścią z podpisania jest dołączenie do szerokiego grona instytucji wpisanych do Rejestru UNEP; możliwość umieszczenia w materiałach reklamowych firmy informacji – podniesienie prestiżu firmy i postrzeganie jej jako firmy ekologicznej; daje możliwość wnioskowania o nadanie firmie Świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji a przede wszystkim możliwość dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości nad która patronat objął Wicepremier Waldemar Pawlak.
Wśród Sygnatariuszy Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji z terenu Powiatu Żyrardowskiego są:
1. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
2. Państwo Joanna i Sławomir Kordziawa z Firmy Mikor z Żyrardowa
3. Państwo Jagoda i Andrzej Domagałowie Gospodarstwa Pasiecznego GAJM z Zadworzu gm. Puszcza Mariańska
4. Gmina Puszcza Mariańska
5. Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich Keramzyt z Mszczonowa
6. Firma Emka z Żyrardowa P. Krzysztofa Rdesta
7. Gmina Radziejowice
8. Fabryka Lnu w Żyrardowie
9. Firma REM-KON Państwa Alicji i Arkadiusza Kwiecińskich z Żyrardowa
W dniu 19 czerwca 2011 r., dziesiątą MDCP w naszym powiecie w obecności Starosty Powiatu Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza oraz Prezesa Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Sekretarza Generalnego CP Krystyny Lenarczyk podpisał w imieniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic Prezes Fundacji Andrzej Rakszewski .
Cieszymy się ,że w cyklicznej już imprezie biorą udział firmy posiadające w swej ofercie towary i usługi przyjazne środowisku, promujące rozwój technologiczny z poszanowaniem energii, nawiązujące do tradycyjnych form wytwarzania i użytkowania oraz tak duża liczba mieszkańców nie tylko Żyrardowa ale i Powiatu Żyrardowskiego.

Krystyna Lenarczyk
Prezes Mazowieckiego Oddziału,
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji"Zobacz aktualne władze Stowarzyszenia


2010Patronat medialny objęły: Media internetowe: ŻYR-point oraz Żyroskop, Tygodnik Życie Żyrardowa

W ramach V Powiatowego Pikniku Energetycznego odbyło się cykliczne seminarium na temat poszanowania energii pt. „Powiat Żyrardowski – naturalnie…..!!! ” organizowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w Katowicach i Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego.
Seminarium prowadziła Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Krystyna Lenarczyk a w programie seminarium znalazły się takie tematy jak:

Tradycją w Powiecie Żyrardowskim stało się podpisywanie podczas pikniku energetycznego Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji oraz Deklaracji Global Compact .
Międzynarodowa Deklaracja CP jest dobrowolnym, publicznym zobowiązaniem się do rozpowszechniania i praktykowania specyficznej, prewencyjnej strategii zarządzania środowiskiem wywodzącej się z filozofii Czystszej Produkcji czyli potwierdzeniem zobowiązania się do działań z poszanowaniem środowiska.
Program „Global Compact „ podjęty z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ- Kofi Annana, zaleca firmom poparcie ,przyjęcie i stosowanie ,we wszystkich strefach ich działalności , dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka ,standardów pracy , ochrony środowiska i zabiegania korupcji. Przestrzeganie tych reguł doprowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm , a także wesprze dążenia do osiągnięcia Zrównoważonego Rozwoju.
Korzyścią z podpisania jest dołączenie do szerokiego grona instytucji wpisanych do Rejestru UNEP; możliwość umieszczenia w materiałach reklamowych firmy informacji – podniesienie prestiżu firmy i postrzeganie jej jako firmy ekologicznej; daje możliwość wnioskowania o nadanie firmie Świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji a przede wszystkim możliwość dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości nad która patronat objął Wicepremier Waldemar Pawlak.
W imieniu Powiatu Żyrardowskiego podczas II Powiatowego Pikniku Energetycznego w czerwcu 2007 r. MDCP podpisał Starosta Wojciech Szustakiewicz; rok później podczas III Pikniku MDCP podpisali P. Joanna i Sławomir Kordziawa z Firmy Mikor oraz Państwo Jagoda i Andrzej Domagałowie z Gospodarstwa Pasiecznego GAJM z Zadworzu gm. Puszcza Mariańska.
W 2009 r. Kolejnymi sygnatariuszami Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji zostali : Gmina Puszcza Mariańska ; Firma Emka – Krzysztofa Rdesta oraz Firma Keramzyt ze Mszczonowa.
Podczas V powiatowego Pikniku Energetycznego w Żyrardowie w dniu 12 czerwca 2010 r. Międzynarodową Deklaracje Czystszej produkcji oraz   Deklaracje Global Compact  przy asyście Starosty Powiatu Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Krzysztofa Galei podpisały trzy kolejne Instytucje z Powiatu Żyrardowskiego:

Cieszymy się, że w cyklicznej już imprezie biorą udział firmy posiadające w swej ofercie towary i usługi przyjazne środowisku, promujące rozwój technologiczny z poszanowaniem energii, nawiązujące do tradycyjnych form wytwarzania i użytkowania oraz tak duża liczba mieszkańców nie tylko Żyrardowa ale i Powiatu Żyrardowskiego.

Opracowała:
Krystyna Lenarczyk
Prezes Mazowieckiego Oddziału
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji"


2009Pani Lidia Skórzak - po prawej - w czasie odbierania nagrody.
Źródło: strona internetowa WFOŚiGW w Katowicach

Laureaci "Zielonych czeków 2009"
Źródło: strona internetowa WFOŚiGW w KatowicachCertyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru zostały uroczyście wręczone wyróżnionym organizacjom w trakcie konferencji „Zrównoważona produkcja i konsumpcja nowym wyzwaniem dla Programu Czystszej Produkcji”. W imieniu przewodniczącego Kapituły wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka certyfikaty wręczała Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w towarzystwie Andrzeja Jagusiewicza- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz Krzysztofa Galei – prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji:

Gratulując nagrodzonym organizacjom wiceminister Henclewska podkreśliła iż najbardziej cieszy fakt, że nagrodzone przedsiębiorstwa dobrowolnie i z własnej inicjatywy ograniczają zużycie energii i efektywnie wykorzystują zasoby środowiska, a stwierdzając iż chcemy nagrodzić przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wpisu do Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, wyjaśniła iż Program Czystszej Produkcji wpisuje się w promocję nowoczesnych technologii, których wykorzystanie w codziennej działalności przedsiębiorstw ogranicza zużycie energii, surowców i zmniejsza zanieczyszczanie środowiska.


 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w swoim wystąpieniu stwierdził iż podjął decyzję, aby wszystkie nagrodzone organizacje w trakcie kontroli przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska były traktowane partnersko, gdyż uzyskanie wpisu do Rejestru gwarantuje iż spełniają one wymagania prawne, oraz skutecznie działają na rzecz ograniczenia oddziaływania na środowisko już na etapie procesu technologicznego, a nie tylko na „końcu rury”.
Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Krzysztof Galeja gratulując nagrodzonym organizacjom stwierdził iż ciągłe doskonalenie w zakresie ochrony środowiska, skutkując ograniczeniem zużycia zasobów i wielkości emisji na jednostkę produkcji jest możliwe dzięki innowacyjności. Strategia Czystszej produkcji jest strategią innowacyjną, gwarantująca wszystkim przedsiębiorstwom stosującym tą strategię podążanie drogą zrównoważonego rozwoju, niezależnie od ich profilu produkcyjnego czy wielkości.
Notatka podsumowująca Konferencję zamieszczona została w serwisie www Ministerstwa Gospodarki I Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Notatka na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
Notatka ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
Aktualna lista Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
2008


Na zdjęciu, od prawej: Minister Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Minister Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, prof. Zygfryd Nowak – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Lidia Skórzak - Famed Żywiec SA.

 

Spotkanie Kapituły przebiegało według zaplanowanego harmonogramu:

 

W takcie spotkania dokonano m.in. oceny kandydatów do wpisu do Rejestru (zobacz listę aktualnych laureatów).

Jerzy Lenik prezentuje Międzynarodową Deklarację UNEP-CP

 

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji reprezentowały Panie: Anna Wójcik – wiceprezes Stowarzyszenia, Natalia Marczykiewicz – członek zarządu oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia. Międzynarodową Deklarację ze strony Instytutu podpisał dr Józef Gromek – Dyrektor Instytutu.

  

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji UNEP-CP przez Instytut Tele i Radiotechniczny. Od lewej: Anna Wójcik (Wiceprezes Stowarzyszenia PRCP), Natalia Marczykiewicz (członek zarządu oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia PRCP), dr Józef Gromek (Dyrektor ITR), prof. Zdzisław Drozd (Politechnika Warszawska)

 
2007

20062005

 

 

 

 


 

2004

 

 

 

 

 

 


2003

    Przejdź na początek strony

 

          Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony


2002

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 


Wydarzenie roku: konferencja
"Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość"
Sala Kolumnowa Urzędu Rady Ministrów,
12 czerwca 2002
Powstał Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

            Przejdź na początek strony

 

Podpisanie Międzynarodowej Deklaracji CP przez Wicemarszałka
Województwa Śląskiego - Pana Lucjana Kępkę (po prawej),
w obecności Prezesa Stowarzyszenia "Polski Ruch CP - Zygfryda Nowaka

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

 • "Obowiązki dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych" - mgr inż. Jakub Nowak, przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 • "Ocena stanu środowiska w województwie śląskim" - mgr inż. Jerzy Jamrocha, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

 • "Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych" - mgr Małgorzata Skucha, Prezes Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju SA.

Zaprezentowany został także "Innowacyjny sposób wytwarzania i stosowania Rekonsolidatu G3", za który firma Pana Piotra Grzegorzka (Członka Zarządu Terenowego Oddziału Stowarzyszenia w woj. śląskim) otrzymała złoty medal na 50-tej Światowej Wystawie Innowacji i Nowych Technologii w Brukseli w 2001 r. Technologia ta dotyczy wykorzystania odpadów, zawierających azbest, jako komponentu mieszaniny samozestalającej, służącej do wypełniania pustek kopalnianych. Pan Grzegorzek podkreślił, że uzyskał za nią specjalny dyplom Komitetu Badań Naukowych. Przedstawionym rozwiązaniem postanowiono zainteresować organizacje zajmujące się promocją wdrażania nowych technik.
Jednym z punktów programu było również wręczenie legitymacji Licencjonowanych Rzeczoznawców NOT ds. Czystszej Produkcji kolejnym, pozytywnie zweryfikowanym, Ekspertom CP - Pani Małgorzacie Łukaszewskiej i Panu Krzysztofowi Siekierskiemu.
Uczestnicy seminarium wyrazili zadowolenie z trafnie podjętej tematyki spotkania. Przekazali podziękowania Prezesowi Oddziału - Stanisławowi Królikowskiemu, za zorganizowanie seminarium.

Emanuel Romańczyk - Polskie Centrum CP

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

 • zorganizowanie III Krajowej Konferencji Samorządów Uczestniczących w Polskim Ruchu CP,

 • weryfikację Świadectw Przedsiębiorstw CP,

 • wydanie dwóch kolejnych numerów biuletynu "Czystsza Produkcja" (nr 23 i 24),

 • promowanie Polskiego Ruchu CP za pośrednictwem sieci Internet,

 • opracowanie publikacji pt. "Nowoczesne narzędzia i metody oceny zarządzania środowiskiem",

 • przeprowadzenie seminarium podsumowującego efekty polsko - duńskiego projektu "Transfer Czystszych Technologii dla przemysłu elektromechanicznego w Polsce" (zrealizowanego wspólnie z Carl Bro a/s, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej i Duńskim Instytutem Rozwoju Produktu; opis ww. projektu i seminarium znajdziecie Państwo w biuletynie CP nr 24).

        Do zadań będących w trakcie realizacji lub tych, których termin realizacji jeszcze nie nastąpił, można zaliczyć:

 • zorganizowanie V Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia "Polski Ruch CP", konferencji "Perspektywy technologii w zintegrowanej gospodarce odpadami w kontekście integracji europejskiej" oraz warsztatów "Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń - nowoczesne podejście do zarządzania środowiskiem",

 • opracowanie materiałów szkoleniowych dla potrzeb samorządów lokalnych w zakresie CP oraz publikacji dotyczącej Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP i zasad jej wdrażania,

 • kontynuację procesu weryfikacji Świadectw CP.\

Na posiedzeniu przedstawiono także plany związane z realizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego: "Program Czystszej Produkcji od lipca 2002 do grudnia 2003". 
Zebranie zakończyło się przyjęciem sprawozdania organizacyjno - finansowego za rok 2001 (oraz uchwały zatwierdzającej wspomniane sprawozdanie), a także uchwały dotyczącej obniżenia wysokości składek dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia, będących emerytami, rencistami lub studentami.
Zgodnie z ww. uchwałą składka ta wynosi obecnie 1 zł/miesiąc, tj. 12 zł/rok.

Lucyna Kandora, Marek Wasilewski - Polskie Centrum CP

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 


2001

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 

             Przejdź na początek strony

 

             Przejdź na początek strony

 

            Przejdź na początek strony

 


Zobacz wiadomości z roku:

2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001


PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ