Upadłość spółki – kto i jakich okolicznościach może ją ogłosić?

Upadłość spółki, firmy lub przedsiębiorcy jest sposobem na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy nie są one w stanie prowadzić działalności. Możliwość ogłoszenia upadłości przewidziana została dla szerokiego kręgu podmiotów, przy spełnieniu określonych przepisami warunków. Jakich?

Co oznacza upadłość spółki?

Na gruncie polskiego porządku prawnego poza ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wyróżnia się także upadłość firmy, spółki, przedsiębiorcy. Celem takiej upadłości jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów upadłego, tak, aby mógł dalej prowadzić przedsiębiorstwo. Jest to zasadnicza różnica względem upadłości konsumenckiej, której celem jest przede wszystkim oddłużenie dłużnika. 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Upadłość firmy mogą ogłosić:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są zarejestrowane w CEIDG;
 • osoby prawne, która prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 • jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdolność prawną i we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • spółki osobowe;
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za ich zobowiązania całym swoim majątkiem;
 • wspólnicy spółki partnerskiej. 

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że istnieje grupa podmiotów, które upadłości nie mogą ogłosić. Są to:

 • Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,
 • instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa stanowi inaczej oraz utworzone w wykonywaniu obowiązku nałożonego ustawą,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • uczelnie,
 • fundusze inwestycyjne. 

Podstawy ogłoszenia upadłości spółki

Podstawą ogłoszenia upadłości spółki i firmy jest ich niewypłacalność. Co to oznacza? Niewypłacalnym jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się zaś, że o utracie zdolności mówić można wtedy, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a odrębna ustawa przyznała jej zdolność, o niewypłacalności mówimy także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres ponad 24 miesięcy. 

Jeżeli zaistnieją przesłanki ogłoszenia upadłości spółki lub firmy, wówczas dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Poza dłużnikiem może złożyć go także:

 • wierzyciel osobisty,
 • wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
 • każdy, kto na podstawie umowy spółki, jej statutu lub ustawy ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i jego reprezentowania,
 • organ założycielski,
 • pełnomocnik rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa,
 • kurator ustanowiony dla osoby prawnej,
 • likwidator,
 • organ udzielający pomocy,
 • zarządca ustanowiony w postępowaniu egzekucyjnym.

Materiał zewnętrzny

Redakcja programcp.org.pl